ضدعفونی کلینیک‌های دامپزشکی حیوانات خانگی

ترمیکا به عنوان یک ضد عفونی کننده غیر سمی می تواند در کلینیک های دامپزشکی، پانسیون ها و پناهگاه های حیوانات برای ضد عفونی پوست و زخم حیوانات، محیط ها، سطوح استفاده گردد. از این رو استفاده از این محصول نقش موثری در پیشگیری از انتقال بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و بین گونه های حیوانی دارد.
ضدعفونی کلینیک‌های دامپزشکی حیوانات خانگی

با افزایش تعداد انسان هایی که به نگهداری حیوانات خانگی علاقمندند، تعداد مراکز درمانی حیوانات هم رو به افزایش است. کلینیک های دامپزشکی می بایست یک مرکز درمانی کامل با امکاناتی مانند: اتاق های ویزیت، جراحی، فیزیوتراپی، ارتوپد،سالن آرایش و پانسیون باشند.  در این مراکز اتاق ها می بایست به صورت دقیق و بر اساس اصول بهداشتی دامپزشکی تفکیک شده باشند تا امکان انتقال بیماری های حیوانات خانگی به انسانها و دیگر حیوانات تا حد امکان کاهش یابد. از طرفی با توجه به انتقال بسیاری از عفونت ها از طریق پوست (باز یا بسته) باید تمامی تجهیزات مرتبط با حیوانات از جمله میز ویزیت، پنس ها و ... کلیه سطوح (کف و دیوارها) کلیه اتاق ها حتی اتاق پذیرش و انتظار به درستی و با مواد مناسب ضد عفونی گردند.

باید برای ضد عفونی کردن از حذف فیزیکی مواد آلی شامل مدفوع، ادرار، خون، ترشحات دهانی و سایر لکه های چربی و آلودگی شروع کرد. در قدم دوم، سطح و یا محیط مورد نظر، کاملاً با صابون یا یک پاک کننده عمومی شستشو داده شود و سپس خشک شود. در نهایت، از محلول ضدعفونی کننده مناسب برای از بین بردن میکروب ها، باکتری ها، پاتوژن ها و سایر آلاینده های احتمالی جهت پاکسازی محیط استفاده شود.

به طور کلی انتقال بیماری های عفونی  در حیوانات به چندین عامـل بستگی دارد:
 • میزبـان (حیـوان در معـرض قـرار گرفتـه)
 • نوع عامل  بیماری زا ( ویروس، باکتری و...)
 • تعداد عوامل بیماری زای موجود
 • مدت زمان قـرار گرفتن در معرض بیـماری
 •  دوز عفونی  (سـطح آستانه ی عامل بیماری زای مورد نیاز برای ایجاد عفونـت و بیمـاری)
نظافت بـا تکرار و استفاده مناسب از ضدعفونی کننده ها مناسب، تعداد عوامل بیماری زا ی محیط و مدت زمان قرار گرفتن در معرض بیماری و در صورت در معرض قرار گفتن حیوان، دوزعفونی موجود را کاهش می دهد.

ضدعفونی کننـده ها بایـد بـه نحـوی انتخاب شوند کـه تحـت شـرایط موجــود الزامـا در یک محیط  به عنوان مثال  در حضـور مواد آلی اثرگـذار بوده و علیـه عوامل بیماری زایـی کـه حیوانات تحت خطـر آن هـا قرار دارنـد اثـر بخشی داشــته باشـند.ویروس های  مانند پــن لکوپنی،کلیسی، پــاروا  از اهمیـت ویـژه ای برخورداراند، زیرا در صورت سرایت، همه گیری بالایی داشته و جان حیوانات را به خطر می اندازند و اما دیگر عوامل مقـاوم بـه ضدعفونی مانند کوکسیدیا و میکروسپوروم کنیس نیـز میتوانند مشکل زا باشـند.

تمیـز کردن کلینیک باید بــر اسـاس حساسیت حیوانات بــه بیماری مانند توله های حیوانات علی الخصوص قبل از واکسیناسیون و پرندگان و ریســک بالقـوه ی آن بــرای عمـوم مردم مانند بیماری های قارچی و شپش انجام گیرد، از حساس ترین بخش ها آغــاز شود و به آن هایی که بیشترین احتمال انتقال بیمـاری های عفونی را دارند ختـم شـود. برای هـر ناحیه بایـد تدارکات نظافت جداگانه ای تخصیـص داده شود.
تمامـی وسـایلی کـه در تمـاس بـا حیوانـات قرار مـی گیرنـد ماننـد پوزه بنـد، وسـایل طبی و بیهوشی، قفس های نگهداری ،دسـتکش هـا، اسباب بـازی هـا، باکس هـای حمـل، ظـروف خـاک، ظـروف غـذا، بستر و همچنیـن وسـایل تمیـزکاری بایـد یـا بـه راحتی ضدعفونی شـوند یـا پـس از استفاده بـرای یـک حیوان دور انداختـه شـوند.

ترمیکا میتواند به عنوان یک ضد عفونی کننده ها بر پایه آب، یک روش ضدعفونی سریع و موثر برای از بین بردن میکروارگانیزم‌هایی چون ویروس، قارچ و باکتری و نیز بوی نامطبوع محیط است. این اسید غیر سمی بوده و در صورت استفاده جهت ضد عفونی دست و پاهای حیوانات  در صورت لیس زدن و آشامیدن نیز هیچ خطری ندارد. کاربرد این محصول را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
 • درمان سریع بیماری ها و زخم های پوستی
 • ضد عفونی کردن مطب دامپزشکی، مراکز آرایش حیوانات، پانسیون و پناهگاه ها
 • ضد عفونی کردن اتاق حیوانات خاص
 • ضد عفونی کردن اتاق پرندگان زینتی
 • جلوگیری از انتقال بیماری های بین انسان و حیوان و انتقال بیماری های واگیردار بین گونه های حیوانات
 • ضد عفونی کردن اتاق واکسیناسیون، پانسیون و تزریقات
 • استریل کننده دست و پا و محل زخم حیوانات بدون خطر مسمویت ناشی از لیس زدن
 • عدم ایجاد حساسیت پوستی و تنفسی در حیواناتشرکت آرام کیمیا پایدار برای تولید محصول ترمیکا از جدیدترین تکنولوژی حال حاضر که متعلق به شرکت bright spark در کشور هلند می باشد استفاده می‌نماید.
دفتر ایران:
 • سهروردی شمالی
  هویزه غربی پلاک ۱۱۸
  طبقه پنجم واحد ۱۱

 • +31-102707002

 • info@aramkimiya.com

دفتر ترکیه:
دفتر هلند: